Newyddion

Newyddion

Bydd y straeon isod o ddiddordeb arbennig i pawb sy’n gysylltiedig â Iechyd Bro Ddyfi.

Sut i roi’r gorau i yfed alcohol

Sut i roi’r gorau i yfed alcohol Mae yna lawer o resymau pam y byddech am roi'r gorau i yfed alcohol. Efallai eich bod yn chwilio am ffordd o fyw iachach. Efallai eich bod yn stopio oherwydd cyflwr meddygol, neu oherwydd rhesymau crefyddol. Os ydych chi'n ystyried...

read more

Ydych Chi Wir Angen Gweld y Meddyg?

Ydych Chi Wir Angen Gweld y Meddyg? Bydd meddygon teulu, nyrsys a'u tîm ehangach bob amser yn ceisio rhoi'r cyngor a'r gwasanaeth gorau posibl i chi. Er ein bod yn aml am weld meddyg teulu neu nyrs ar yr arwydd cyntaf o salwch, efallai y byddai'n well ystyried rhai...

read more

Yr Eryr – Yr Hyn Ddylech Wybod

Yr Eryr – Yr Hyn Ddylech Wybod Mae Yr Eryr  yn haint a achosir gan y firws varicella-zoster, sef yr un firws sy'n achosi Brech yr Ieir  (Chickenpox). Hyd yn oed wedi i chwi wella o Frech yr Ieir, gall y firws fyw yn eich system nerfol am flynyddoedd cyn ailysgogi fel...

read more

Cyflenwadau Meddyginiaethau

Cyflenwadau Meddyginiaethau Cafwyd sylw yn y wasg y wythnos hon am y meddyginiaethau y honnir iddynt gael eu gwrthod i glaf. Rydym yn gwneud yn siŵr lle bynnag posib fod gan ein cleifion i gyd y meddyginiaethau sydd eu hangen arnynt. Weithiau gyda meddyginiaethau...

read more

Sut I Roi’r Gorau I Ysmygu

Sut I Roi’r Gorau I Ysmygu Ionawr. Mis yn llawn Addewidion Blwyddyn Newydd! Os ydych chi'n ysmygu mae addewidio i roi'r gorau iddi yr Addewid Blwyddyn Newydd gorau gallech addo i'ch hun. Fodd bynnag, er cymaint yr ymdrech, gall fod yn anodd dal ati… Dyna pam yr ydym...

read more

Sut I Osgoi Unigrwydd

Sut I Osgoi Unigrwydd Rydym yn ysgrifennu’r blog yma ar drothwy’r Nadolig –  tymor y dathlu! Bydd llawer o bartïon  a rydym yn bwriadu treulio llawer o amser gyda ffrindiau a theulu dros dymor yr ŵyl. Fodd bynnag, yn ôl y Groes Goch Brydeinig a'r Co-op (2016) mae dros...

read more

Sut I Gadw’n Iach Trwy’r Gaeaf

Sut I Gadw’n Iach Trwy’r Gaeaf Mae'r clociau wedi mynd nôl. Mae'n tywyllu’n gynt pob dydd,  y dail yn syrthio o'r coed a  stormydd y gaeaf eisoes wedi dechrau eu rhuo tymhorol. Mae tymor y ffliw yn dechrau dangos ei ddannedd... Ond er gwaethaf y rhain i gyd, does dim...

read more

Sut i Atal Strôc?

Sut i Atal Strôc? Gwyddom fod strôc yn salwch sydyn a dinistriol - ond nifer fach o bobl sy’n  ymwybodol o'i effaith ehangach. Yn ôl y Gymdeithas Strôc  (http://stroke.org.uk), mae tua 150,000 yn cael eu taro â strôc yn y DU bob blwyddyn. Mae hynny'n fwy nag un bob...

read more

Y Ffliw – Ei Atal a’i Drin

Y Ffliw – Ei Atal a’i Drin Wrth  i ni ffarwelio a thymor yr haf rydym yn croesawu tymor nad yw mor groesawgar – Tymor y Ffliw. Bydd yr erthygl yma o gymorth i chwi osgoi dal y ffliw a hefyd sut i’w drin eich hun  os byddwch mor anffodus a’i ddal. Beth yw’r Ffliw?...

read more

Manteision yfed mwy o ddŵr

Manteision yfed mwy o ddŵr Wyddoch chwi mai  dŵr yw 60% o’ch corff? Heb fod yn rhy wyddonol, mae'r cyfansoddyn H2O cyffredin yn gwneud llawer mwy i’ch corff nag y meddyliwch. Mae'n helpu i gludo maetholion o gwmpas y corff, rheoli tymheredd, treulio bwyd, cynyddu...

read more

Sut i Ddechrau Ymarfer Corff a Chadw’n Heini

Sut i Ddechrau Ymarfer Corff a Chadw’n Heini Rydym ni i gyd yn gwybod bod bwyta'n iach ac ymarfer y corff yn rheolaidd o fantais fawr i'n hiechyd a'n lles cyffredinol. Ond, pe bai mor syml a hynny,  byddem ni i gyd yn ei wneud yn gyson. Ond tydi cadw’n iach ac ymarfer...

read more

Sut i Osgoi Llosg Haul a Niwed Haul

Sut i Osgoi Llosg Haul a Niwed Haul Rydym wedi bod yn ffodus yn ein tywydd yn ddiweddar, gyda’r DU yn mwynhau cyfnod hir o dywydd sych a heulog. Wedi’r cyfan, peth anarferol yw i ni gael y cyfle i fwynhau diwrnod poeth a heulog, felly,  mae’n hawdd yn aml i ni...

read more

FutureFit

FutureFit Cael dweud eich dweud ynglŷn â gwella ein gwasanaethau ysbyty i bobl yn Sir Amwythig, Telford & Wrekin a chanolbarth Cymru. Digwyddiadau Arddangos Cyhoeddus 28 Mehefin 2018 - 3.30pm - 7.30pm - Gwesty Elephant and Castle, Y Drenewydd. Mae’r ymgynghoriad...

read more

GDPR i Gleifion

GDPR i Gleifion Mae'r Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR) yn gyfraith newydd sy'n pennu sut mae'ch data personol yn cael ei brosesu a'i gadw'n ddiogel, a'r hawliau cyfreithiol sydd gennych chi o ran eich data eich hun. Mae'r rheoliad yn gymwys o 25 Mai 2018, a...

read more

Sut i Osgoi Diabetes

Sut i Osgoi Diabetes Mae’r nifer o bobl sydd â diabetes yn cynyddu yn y DU. Yn y pum mlynedd diwethaf, mae'n frawychus meddwl fod nifer y bobl sy'n dioddef o ddiabetes ym Mhrydain wedi codi bron 700,000! Amcangyfrif bod tua 3.7 miliwn o bobl yn ddiabetig yn y DU...

read more

Sut i Ymdopi a Chlefyd y Gwair

Sut i Ymdopi a Chlefyd y Gwair Mae hi'n amser godidog o'r flwyddyn – yr adar yn canu, yr wyn yn prancio, y dyddiau'n hirach, yr haul yn disgleirio (chydig mwy), y gwenyn yn suo... a’r paill yn lledaenu! Mae nifer fawr o bobl yn croesawu dechrau’r gwanwyn a’r haf yn...

read more

Oriau Agor newydd Meddygfa Glantwymyn

Oriau Agor newydd Meddygfa Glantwymyn Yn anffodus, oherwydd amgylchiadau annisgwyl, bydd cangen Glantwymyn, Iechyd Bro Dyfi yn dilyn oriau agor newydd o Ddydd Llun,  Ebrill 9fed. Bydd y Feddygfa ar agor trwy'r dydd, Ddydd Llun, Dydd Mawrth a bore Iau. Adolygir hyn ym...

read more

Iechyd Bro Ddyfi

Mae Iechyd Bro Ddyfi wedi ymrwymo i ddarparu gofal iechyd gorau posibl i'r gymuned.

© 2017 Dyfi Valley Health

RCGP  NHS Wales