Newyddion

Newyddion

Bydd y straeon isod o ddiddordeb arbennig i pawb sy’n gysylltiedig â Iechyd Bro Ddyfi.

Blwyddyn Newydd Syniadau Newydd

Blwyddyn Newydd Syniadau Newydd

Ein nod yma yn Iechyd Bro Ddyfi yw darparu'r gwasanaeth gofal sylfaenol gorau un. Er mwyn caniatáu inni wneud hyn, rydym yn gyson yn asesu ein ffyrdd o weithredu  er mwyn sicrhau bod profiad y claf cystal ag y gall fod. Wrth inni nesu at y flwyddyn newydd, rydym...

read more
Sut I Osgoi Straen

Sut I Osgoi Straen

Straen. Gair cyffredin ond rhywbeth sy’n codi a sy’n achosi trafferthion i ni yn fwyfwy y dyddiau hyn. Adwaith arferol gan y corff pan fydd newidiadau'n digwydd yw straen. Gall ymateb i'r newidiadau hyn fod yn rhai corfforol, meddyliol neu emosiynol. Canfu arolwg gan...

read more
Pwysigrwydd Sgrinio’r Coluddyn

Pwysigrwydd Sgrinio’r Coluddyn

Wyddoch chwi, y ffaith yw, ar ôl canser yr ysgyfaint, fod canser y coluddyn yn lladd mwy o bobl ym Mhrydain bob blwyddyn nag unrhyw fath arall o ganser. Hynny yw - mae'n lladd mwy o bobl na chanser y fron; mae'n lladd mwy o bobl na chanser y prostad; ac mae'n lladd...

read more
Pwysigrwydd Sgrinio Serfigol

Pwysigrwydd Sgrinio Serfigol

Pwysigrwydd Sgrinio Serfigol Mae sgrinio serfigol, neu fel y gelwir yn gyffredinol, prawf taeniad, yn gwirio iechyd gwddf y groth (agoriad y groth o'ch fagina). Nid prawf canser ydyw ond prawf i helpu i atal canser rhag datblygu yn y serfics sydd yng ngwddf y groth....

read more
Sut i Gofrestru â Fy Iechyd Ar-lein

Sut i Gofrestru â Fy Iechyd Ar-lein

Sut i Gofrestru â Fy Iechyd Ar-lein To download these instructions, click here... Mae cofrestru â Fy Iechyd Ar-lein (My Health Online) (MHOL) yn hawdd ac yn cynnig llawer o fanteision i chi, gan cynnwys: Gweld crynodeb o’ch cofnod meddygol Cyflwyno cais am...

read more
Sut i roi’r gorau i yfed alcohol

Sut i roi’r gorau i yfed alcohol

Sut i roi’r gorau i yfed alcohol Mae yna lawer o resymau pam y byddech am roi'r gorau i yfed alcohol. Efallai eich bod yn chwilio am ffordd o fyw iachach. Efallai eich bod yn stopio oherwydd cyflwr meddygol, neu oherwydd rhesymau crefyddol. Os ydych chi'n ystyried...

read more
Ydych Chi Wir Angen Gweld y Meddyg?

Ydych Chi Wir Angen Gweld y Meddyg?

Ydych Chi Wir Angen Gweld y Meddyg? Bydd meddygon teulu, nyrsys a'u tîm ehangach bob amser yn ceisio rhoi'r cyngor a'r gwasanaeth gorau posibl i chi. Er ein bod yn aml am weld meddyg teulu neu nyrs ar yr arwydd cyntaf o salwch, efallai y byddai'n well ystyried rhai...

read more
Yr Eryr – Yr Hyn Ddylech Wybod

Yr Eryr – Yr Hyn Ddylech Wybod

Yr Eryr – Yr Hyn Ddylech Wybod Mae Yr Eryr  yn haint a achosir gan y firws varicella-zoster, sef yr un firws sy'n achosi Brech yr Ieir  (Chickenpox). Hyd yn oed wedi i chwi wella o Frech yr Ieir, gall y firws fyw yn eich system nerfol am flynyddoedd cyn ailysgogi fel...

read more
Cyflenwadau Meddyginiaethau

Cyflenwadau Meddyginiaethau

Cyflenwadau Meddyginiaethau Cafwyd sylw yn y wasg y wythnos hon am y meddyginiaethau y honnir iddynt gael eu gwrthod i glaf. Rydym yn gwneud yn siŵr lle bynnag posib fod gan ein cleifion i gyd y meddyginiaethau sydd eu hangen arnynt. Weithiau gyda meddyginiaethau...

read more
Sut I Roi’r Gorau I Ysmygu

Sut I Roi’r Gorau I Ysmygu

Sut I Roi’r Gorau I Ysmygu Ionawr. Mis yn llawn Addewidion Blwyddyn Newydd! Os ydych chi'n ysmygu mae addewidio i roi'r gorau iddi yr Addewid Blwyddyn Newydd gorau gallech addo i'ch hun. Fodd bynnag, er cymaint yr ymdrech, gall fod yn anodd dal ati… Dyna pam yr ydym...

read more
Sut I Osgoi Unigrwydd

Sut I Osgoi Unigrwydd

Sut I Osgoi Unigrwydd Rydym yn ysgrifennu’r blog yma ar drothwy’r Nadolig –  tymor y dathlu! Bydd llawer o bartïon  a rydym yn bwriadu treulio llawer o amser gyda ffrindiau a theulu dros dymor yr ŵyl. Fodd bynnag, yn ôl y Groes Goch Brydeinig a'r Co-op (2016) mae dros...

read more
Sut I Gadw’n Iach Trwy’r Gaeaf

Sut I Gadw’n Iach Trwy’r Gaeaf

Sut I Gadw’n Iach Trwy’r Gaeaf Mae'r clociau wedi mynd nôl. Mae'n tywyllu’n gynt pob dydd,  y dail yn syrthio o'r coed a  stormydd y gaeaf eisoes wedi dechrau eu rhuo tymhorol. Mae tymor y ffliw yn dechrau dangos ei ddannedd... Ond er gwaethaf y rhain i gyd, does dim...

read more
Sut i Atal Strôc?

Sut i Atal Strôc?

Sut i Atal Strôc? Gwyddom fod strôc yn salwch sydyn a dinistriol - ond nifer fach o bobl sy’n  ymwybodol o'i effaith ehangach. Yn ôl y Gymdeithas Strôc  (http://stroke.org.uk), mae tua 150,000 yn cael eu taro â strôc yn y DU bob blwyddyn. Mae hynny'n fwy nag un bob...

read more

Iechyd Bro Ddyfi

Mae Iechyd Bro Ddyfi wedi ymrwymo i ddarparu gofal iechyd gorau posibl i'r gymuned.

© 2020 Dyfi Valley Health

RCGP  NHS Wales