Newyddion

Newyddion

Bydd y straeon isod o ddiddordeb arbennig i pawb sy’n gysylltiedig â Iechyd Bro Ddyfi.

Pwysigrwydd Sgrinio’r Coluddyn

Pwysigrwydd Sgrinio’r Coluddyn

Wyddoch chwi, y ffaith yw, ar ôl canser yr ysgyfaint, fod canser y coluddyn yn lladd mwy o bobl ym Mhrydain bob blwyddyn nag unrhyw fath arall o ganser. Hynny yw - mae'n lladd mwy o bobl na chanser y fron; mae'n lladd mwy o bobl na chanser y prostad; ac mae'n lladd...

read more
Pwysigrwydd Sgrinio Serfigol

Pwysigrwydd Sgrinio Serfigol

Pwysigrwydd Sgrinio Serfigol Mae sgrinio serfigol, neu fel y gelwir yn gyffredinol, prawf taeniad, yn gwirio iechyd gwddf y groth (agoriad y groth o'ch fagina). Nid prawf canser ydyw ond prawf i helpu i atal canser rhag datblygu yn y serfics sydd yng ngwddf y groth....

read more
Sut i Gofrestru â Fy Iechyd Ar-lein

Sut i Gofrestru â Fy Iechyd Ar-lein

Sut i Gofrestru â Fy Iechyd Ar-lein To download these instructions, click here... Mae cofrestru â Fy Iechyd Ar-lein (My Health Online) (MHOL) yn hawdd ac yn cynnig llawer o fanteision i chi, gan cynnwys: Gweld crynodeb o’ch cofnod meddygol Cyflwyno cais am...

read more
Sut i roi’r gorau i yfed alcohol

Sut i roi’r gorau i yfed alcohol

Sut i roi’r gorau i yfed alcohol Mae yna lawer o resymau pam y byddech am roi'r gorau i yfed alcohol. Efallai eich bod yn chwilio am ffordd o fyw iachach. Efallai eich bod yn stopio oherwydd cyflwr meddygol, neu oherwydd rhesymau crefyddol. Os ydych chi'n ystyried...

read more
Ydych Chi Wir Angen Gweld y Meddyg?

Ydych Chi Wir Angen Gweld y Meddyg?

Ydych Chi Wir Angen Gweld y Meddyg? Bydd meddygon teulu, nyrsys a'u tîm ehangach bob amser yn ceisio rhoi'r cyngor a'r gwasanaeth gorau posibl i chi. Er ein bod yn aml am weld meddyg teulu neu nyrs ar yr arwydd cyntaf o salwch, efallai y byddai'n well ystyried rhai...

read more
Yr Eryr – Yr Hyn Ddylech Wybod

Yr Eryr – Yr Hyn Ddylech Wybod

Yr Eryr – Yr Hyn Ddylech Wybod Mae Yr Eryr  yn haint a achosir gan y firws varicella-zoster, sef yr un firws sy'n achosi Brech yr Ieir  (Chickenpox). Hyd yn oed wedi i chwi wella o Frech yr Ieir, gall y firws fyw yn eich system nerfol am flynyddoedd cyn ailysgogi fel...

read more
Cyflenwadau Meddyginiaethau

Cyflenwadau Meddyginiaethau

Cyflenwadau Meddyginiaethau Cafwyd sylw yn y wasg y wythnos hon am y meddyginiaethau y honnir iddynt gael eu gwrthod i glaf. Rydym yn gwneud yn siŵr lle bynnag posib fod gan ein cleifion i gyd y meddyginiaethau sydd eu hangen arnynt. Weithiau gyda meddyginiaethau...

read more
Sut I Roi’r Gorau I Ysmygu

Sut I Roi’r Gorau I Ysmygu

Sut I Roi’r Gorau I Ysmygu Ionawr. Mis yn llawn Addewidion Blwyddyn Newydd! Os ydych chi'n ysmygu mae addewidio i roi'r gorau iddi yr Addewid Blwyddyn Newydd gorau gallech addo i'ch hun. Fodd bynnag, er cymaint yr ymdrech, gall fod yn anodd dal ati… Dyna pam yr ydym...

read more
Sut I Osgoi Unigrwydd

Sut I Osgoi Unigrwydd

Sut I Osgoi Unigrwydd Rydym yn ysgrifennu’r blog yma ar drothwy’r Nadolig –  tymor y dathlu! Bydd llawer o bartïon  a rydym yn bwriadu treulio llawer o amser gyda ffrindiau a theulu dros dymor yr ŵyl. Fodd bynnag, yn ôl y Groes Goch Brydeinig a'r Co-op (2016) mae dros...

read more
Sut I Gadw’n Iach Trwy’r Gaeaf

Sut I Gadw’n Iach Trwy’r Gaeaf

Sut I Gadw’n Iach Trwy’r Gaeaf Mae'r clociau wedi mynd nôl. Mae'n tywyllu’n gynt pob dydd,  y dail yn syrthio o'r coed a  stormydd y gaeaf eisoes wedi dechrau eu rhuo tymhorol. Mae tymor y ffliw yn dechrau dangos ei ddannedd... Ond er gwaethaf y rhain i gyd, does dim...

read more
Sut i Atal Strôc?

Sut i Atal Strôc?

Sut i Atal Strôc? Gwyddom fod strôc yn salwch sydyn a dinistriol - ond nifer fach o bobl sy’n  ymwybodol o'i effaith ehangach. Yn ôl y Gymdeithas Strôc  (http://stroke.org.uk), mae tua 150,000 yn cael eu taro â strôc yn y DU bob blwyddyn. Mae hynny'n fwy nag un bob...

read more
Y Ffliw – Ei Atal a’i Drin

Y Ffliw – Ei Atal a’i Drin

Y Ffliw – Ei Atal a’i Drin Wrth  i ni ffarwelio a thymor yr haf rydym yn croesawu tymor nad yw mor groesawgar – Tymor y Ffliw. Bydd yr erthygl yma o gymorth i chwi osgoi dal y ffliw a hefyd sut i’w drin eich hun  os byddwch mor anffodus a’i ddal. Beth yw’r Ffliw?...

read more
Manteision yfed mwy o ddŵr

Manteision yfed mwy o ddŵr

Manteision yfed mwy o ddŵr Wyddoch chwi mai  dŵr yw 60% o’ch corff? Heb fod yn rhy wyddonol, mae'r cyfansoddyn H2O cyffredin yn gwneud llawer mwy i’ch corff nag y meddyliwch. Mae'n helpu i gludo maetholion o gwmpas y corff, rheoli tymheredd, treulio bwyd, cynyddu...

read more
Sut i Ddechrau Ymarfer Corff a Chadw’n Heini

Sut i Ddechrau Ymarfer Corff a Chadw’n Heini

Sut i Ddechrau Ymarfer Corff a Chadw’n Heini Rydym ni i gyd yn gwybod bod bwyta'n iach ac ymarfer y corff yn rheolaidd o fantais fawr i'n hiechyd a'n lles cyffredinol. Ond, pe bai mor syml a hynny,  byddem ni i gyd yn ei wneud yn gyson. Ond tydi cadw’n iach ac ymarfer...

read more

Iechyd Bro Ddyfi

Mae Iechyd Bro Ddyfi wedi ymrwymo i ddarparu gofal iechyd gorau posibl i'r gymuned.

© 2017 Dyfi Valley Health

RCGP  NHS Wales