Efallai y bydd ein system trefnu ac archebu apwyntiadau brys ac arferol yn ymddangos ychydig yn gymhleth ar y dechrau- ond, ar ôl dod i ddeall y camau daw popeth yn glir. Dyna pam rydym wedi derbyn cyngor gan Fforwm Cleifion Iechyd Bro Ddyfi er mwyn egluro’r camau ar sut i drefnu apwyntiadau a lle mae’r system alwadau ffôn Brysbennu Meddygon Teulu newydd yn ffitio ynddo.

Y Cefndir yn Fras

Rydym i gyd yn ymwybodol y gall trefnu apwyntiad ymddangos yn beth anodd. Er bod miloedd o apwyntiadau yn cael eu methu yn Iechyd Bro Ddyfi bob blwyddyn (collwyd dros 2900 yn 2018), yn aml,  ni yn y feddygfa sydd yn wynebu rhwystredigaeth cleifion. Rydym bob amser yn gwneud ein gorau glas i’ch helpu chi ac yn ddiweddar rydym wedi gweithredu amryw ffordd newydd i helpu i leihau apwyntiadau a gollwyd, megis atgoffa trwy neges destun.

Mae gorfod aros am apwyntiad meddyg teulu yn broblem cenedlaethol… yn ôl Cyhoeddiad Pulse GP, dywedodd mwy na 22% o’r ymarferwyr a arolygwyd fod amseroedd aros / arwain yn medru ymestyn y tu hwnt i dair wythnos.

Yn syml, gweithredwyd y system Brysbennu Meddygon Teulu er mwyn  helpu sicrhau nad oedd amser meddyg a nyrs yn cael ei ddefnyddio ar apwyntiadau lle nad oes angen apwyntiad wyneb yn wyneb arnynt, fel annwyd a pheswch bob dydd, ac ati. Y nod yw sicrhau y bydd y rhai sydd wirioneddol angen gweld rhywun yn gorfforol yn cael gwneud hynny ac yn lleihau yr amser aros / arwain ar gyfer yr apwyntiadau hyn gan fod mwy o argaeledd.

Brysbennu Meddyg Teulu

Term ffansi yw  Brysbennu Meddyg Teulu sy’n golygu y bydd meddyg teulu hyfforddedig llawn yn eich ffonio ac yn siarad â chi am eich cyflwr. Yna bydd y Meddyg Brysbennu  yn gallu penderfynu a oes angen i chi weld rhywun yn y feddygfa ai peidio. Gallant, os yw’n berthnasol, hefyd drefnu triniaethau / meddyginiaeth, atgyfeiriadau a threfnu apwyntiadau.

Profwyd iddo wneud y broses yn llawer mwy effeithlon i gleifion a chlinigwyr

Llif Gwaith Penodi a Brysbennu

Mae’r diagram llif y broses isod yn dangos sut byddwn yn gwneud apwyntiadau, yn ogystal â  sut mae’r system Brysbennu Meddygon Teulu yn ffitio ynddo.

Sylwer

  • Yn dilyn ymgynghoriad ffôn efallai y bydd y Meddyg neu’r Nyrs am eich gweld wyneb yn wyneb neu drefnu profion ar eich cyfer. Efallai na fydd hyn yn digwydd ar yr un diwrnod â’ch galwad ffôn oni bai eu bod yn teimlo ei fod yn glinigol angenrheidiol.
  • Mae  apwyntiadau yn llenwi yn gyflym iawn. Mae’n bwysig eich bod yn ffonio am 8am bob bore i gael y siawns orau o dderbyn apwyntiad brys.
  • Os am apwyntiad arferol, caniatewch hyd at:
  • Apwyntiad Nyrs Ymarferydd Uwch (1-2 wythnos)
  • Apwyntiad Meddyg Teulu (3-4 wythnos)